Detail Shop Car Care Store white

Algemene Voorwaarden

Detail Shop Car Care Store

Industrieweg 43
7903AJ Hoogeveen
Tel: +31 (0)628563744

KvK nummer: 77420098
BTW-Nummer: NL003193480B47
KNAB Bank IBAN: NL27 KNAB 0400 4970 93
BIC: KNABNL2H

Artikel 1: Definities

Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf
1.2: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert
waarop de algemene voorwaarden van toepassing
zijn.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store evenals op de tussen
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan
voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die
overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot
stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de
wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage
in het bedrijfspand.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op
aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de
wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store
hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de
hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere
kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven.
Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die
de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens
toegestaan.

Artikel 3: Offertes

3.1: Een offerte van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is een uitnodiging tot het doen van een
aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit
geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of
anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na
dagtekening daarvan geldig, tenzij Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store in de offerte uitdrukkelijk
anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het
formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op
enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store en wederpartij
kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan
hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden, Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store kan
dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij
door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen
consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Autopoetsbedrijf
Detail Shop Car Care Store anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op-of
aflevering en/of van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen,
de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag Autopoetsbedrijf Detail shop
car wash de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of
wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store
op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is
overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de
werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na
ontvangst daarvan kenbaar te maken.
4.6 De informatie op onze websites/folders/flyers etc. wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld
en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor
dergelijke fouten aanvaardt Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store geen aansprakelijkheid

Artikel 5: Betalingen

5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan
de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij
verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum.
5.3: De vordering van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is evenwel terstond geheel opeisbaar,
waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien: (a): de wederpartij een
verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement
is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat; (b):
beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt
opgelegd; (c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt
of op andere wijze voortzet.
5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan Autopoetsbedrijf
Detail Shop Car Care Store contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store
geacht als eerste te presteren. De prestatie van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store bestaat in dit
verband uit op , of aflevering van het object.
5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat
de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 8%
per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het
verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
5.7: Alle door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zijn aan Autopoetsbedrijf Detail
shop car wash is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
5.8: Indien Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store de wederpartij in rechte moet betrekken om
naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de
gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
raadslieden, te betalen indien Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store geheel of gedeeltelijk in het
gelijk wordt gesteld.

Artikel 6: Garantie

6.1: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store garandeert dat de door haar verrichte of aan derden
uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
6.2: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige
behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de
gebruikte schoonmaakmaterialen.
6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Autopoetsbedrijf Detail
shop car wash zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van
toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
6.3: De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: (a): gebreken die
het gevolg zijn van een niet door of namens Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store onzorgvuldige
uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme
omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens Autopoetsbedrijf Detail shop car
wash bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object. (b): Gebreken die
zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Detail shop
car wash ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; (c):
Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object; (d):
Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: – door een van buiten komende oorzaak; –
aan niet door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store aangebrachte (reinigings)materialen of niet
door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store bewerkte delen; (e): gebreken aan objectie die na
aflevering door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store niet in de onderneming van Autopoetsbedrijf
Detail Shop Car Care Store een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling
naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Autopoetsbedrijf Detail
shop car wash schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object
kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het
verzuim; (f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Autopoetsbedrijf Detail shop car
wash bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan
verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen
of werkmethode; (g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt
de aanwezige gebreken waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere
schade aan het voertuig binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te
verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van Autopoetsbedrijf Detail shop car
wash zijn voorbewerkt.
6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien: (a) de wederpartij het
object niet binnen de door Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store vastgestelde termijn beoordeling/
controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het
object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Detail shop
car wash indient; ( c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken haar
reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met
een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store indient. (d):
de wederpartij Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te
verhelpen.
6.5 De aanspraak op garantie is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken
van de wederpartij en/of derden die zicht in of aan het object bevinden en die Autopoetsbedrijf
Detail Shop Car Care Store uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij
wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
7.2: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend
uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en het
afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
7.3: De in dit artikel 9 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Autopoetsbedrijf Detail
shop car wash zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of
voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid
van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store of haar hoogste leidinggevend personeel.
7.4: De ophaal en wegbrengservice van de auto van de wederpartij is alleen mogelijk voor auto’s
die all risk zijn verzekerd. Vervoer vindt alleen plaats op eigenrisico van de eigenaar van het
voertuig Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is op geen enkele manier aansprakelijk voor
eventuele motorschade en andere gebreken die tijdens/na het ophalen/wegbrengen of verplaatsen
van het voertuig ondekt worden.
7.5: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is niet aansprakelijk voor motorschade en/of schade aan
electronica ontstaan door het reinigen en/of afspuiten van de motor met hoge druk, motor reinigen is
op eigen risico van de wederpartij.
7.6: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is niet aansprakelijk voor boetes van politie en andere
wethandhavers i.v.m folie beplakte autoruiten. Alle boete bedragen zijn voor rekening van de
tegenpartij.
7.7: De eigenaar van het voertuig is zelf aansprakelijk voor het achterlaten van het voertuig bij
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store. Bij diefstal, vernieling, brandschade, waterschade,
natuurrampen is de eigenaar van het voertuig zelf aansprakelijk en zal zijn/haar eigen
verzekering moeten gebruiken om de schade te verhalen, Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is
op geen enkele wijze aansprakelijk.
7.8: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is niet aansprakelijk voor ramen die na behandeling met
folie niet of slecht werken. Alle kosten van ruitreparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de
tegenpartij.
7.9: Indien de met folie beplakte autoruiten de oorzaak zijn van een ongeval/aanrijding is
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.
Alle aansprakelijkheden/kosten zijn te verhalen bij de eigenaar van het voertuig.
7.9.1: Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
persoonlijke ongelukken en/of schade aan het voertuig die in en om de werkplaats van
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store gebeuren.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store zal haar niet worden aangerekend
indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store
niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt,
waaronder begrepen het geval, dat Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store door een (toerekenbare)
tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder
overmacht wordt mede begrepen: (a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en
onverschillig op welke wijze ontstaan. (b): vertraagde of te late toelevering door een of
meerdere leveranciers van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store (c): transportmoeilijkheden of
belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Autopoetsbedrijf Detail shop
car wash toe of van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store naar de wederpartij wordt gehinderd of
belemmerd;

Artikel 9: Overmacht

9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe
gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te
allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog
zijn verplichtingen na te komen dan wel tekort- komingen te herstellen waarbij tekortkomingen
nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.
9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige
betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store gesloten
overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij
zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel
begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen
dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store
schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan
Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud & Retentierecht

10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren
objecten blijven uitsluitend eigendom van Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store totdat alle
vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die Autopoetsbedrijf Detail shop car
wash heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.
10.2 Totdat de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store alle in het kader van een
specifieke overeen- komst verschuldigde bedragen heeft voldoen, kan: Autopoetsbedrijf Detail shop
car wash de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering
met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid
stelt.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een
bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement
waarin Autopoetsbedrijf Detail Shop Car Care Store gevestigd is en/of zaak doet, voor
zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

Artikel 12: Toepasselijkheidsrecht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop
de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze
voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing!

12.1 De eigenaar van het voertuig is op de hoogte van alle beschreven voorwaarden en is
daarmee akkoord.

aanmelden voor wachtlijst. Wij zullen u informeren als dit product weer op voorraad is. Gelieve u email adres hier onder invoeren.
Chat openen
1
Waar kunnen wij je mee helpen?
Scan de code
Welkom bij Detail Shop Car Care Store
Hallo, wij zijn er altijd om adviezen te geven.